Dienst voor onderwijsbegeleiding &
Praktijk voor orthopedagogische en psychologische zorg


Wat zijn de mogelijkheden, talenten en perspectieven die kinderen en adolescenten hebben, in plaats van hun onmogelijkheden. Wat moet er gebeuren om hen tot bloei te laten komen? Hoe kan de omgeving aansluiten bij wat zij kennen, kunnen en nodig hebben?

  • OnderwijsOndersteuning™

    Advisering, ondersteuning en begeleiding van leraren, team, directie en schoolbestuur bij de inrichting van het onderwijs en bij leerlingenzorg.

  • Orthopedagogische­Ondersteuning™

    Diagnostiek, behandeling en therapie voor kinderen en adolescenten met problemen op het gebied van ontwikkeling, onderwijs en opvoeding.

Onderwijs­Ondersteuning™

'The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see.' ~ Alexandra K. Trenfor

Onderwijs heeft zich steeds meer gericht op de integratie van leerlingen met verschillende onderwijs- en zorgbehoeften. Van scholen wordt verwacht dat zij leerlingen, ongeacht hun achtergrond en ontwikkeling, een plek kunnen bieden waar ze zich optimaal kunnen ontplooien. Zou u graag beter toegerust willen zijn om met verschillen tussen leerlingen in uw school en in de klas om te kunnen gaan?

Orthopedagogische­Ondersteuning™

'It's your road, and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you.' ~ Rumi

Opgroeien gaat niet vanzelf, het gaat vaak met sprongen en horten en stoten. Ook kunnen er obstakels zijn. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende zaken zoals leer- en gedragsproblemen, maar ook om andere hindernissen die het een kind of adolescent lastig maken om volop mee te doen in de samenleving en zich gelukkig te voelen. Heeft u of heb jij hulp nodig bij problemen of vraagstukken en zou u/jij graag over inzichten en oplossingen willen beschikken?

OO™ is een praktijk voor orthopedagogische en psychologische hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Wanneer u zich als ouder zorgen maakt over de ontwikkeling van uw dochter/zoon kunt u zich wenden tot OO™. Jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Supervisie

Gedragswetenschappers die de NVO basisaantekening diagnostiek willen behalen of zich willen (her)registreren als NVO Orthopedagoog-Generalist, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, master-orthopedagoog SKJ of master-psycholoog SKJ, kunnen bij OO™ terecht voor een supervisietraject. Ook collega's die, bijvoorbeeld in een nieuwe werksituatie, op een afstand willen leren reflecteren op de beroepsuitoefening zijn welkom.

Achtergrond

OO™ heeft veel kennis en ervaring opgedaan binnen het (speciaal) onderwijs, de dyslexiezorg, jeugdzorg, specialistische jeugd-ggz en verstandelijk beperkten zorg. Haar loopbaan begon als kleuterleidster in het vroegere kleuteronderwijs - zij volgde en stimuleerde kinderen in hun ontwikkeling door te kijken naar hun specifieke onderwijs­behoeften en het hanteren van een zeer gedifferentieerde aanpak binnen de klas - de basis voor haar kijk op onderwijs en zorg. Door deze veelzijdige achtergrond onderscheidt OO™ zich van andere onderwijs­begeleidings­diensten en ortho­peda­gogische praktijken.